Измерване и контрол

Контролирани параметри

  • Импеданс на контура “фаза – защитен” проводник – ел. уредби и съоръжения до 1000 V
  • Съпротивление на защитни заземителни уредби
  • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
  • Електрическа якост на изолацията и ток на утечка на електрозащитни средства, в това число диелектрични ръкавици, боти, килимчета и пътеки, щанги и преносими заземители
  • Съпротивление на изолацията
  • Изолация с повишено постоянно напрежение на кабелни линии до 6 kV
  • Защитни прекъсвачи
  • Скорост на въздушния поток и дебит

Допълнителна дейност

  • Провеждане курсове за придобиване на квалификационна група при работа с ел.уредби до 1000 V и над 1000 V

1231339_41482503-optiStock_000004216626XSmallglovesiStock_000017623388XSmall